Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

W dniu 24. 05. 2018r POLBIOM zorganizował ,,Info day” projektu FORBIO.
Wygłoszono następujące referaty:

  • FORBIO – ,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych rolniczo w Europie” - przedstawienie projektu www.forbio-projekt. eu . 
  • Uwarunkowania produkcji biopaliw zaawansowanych w UE.
  • Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO.
  • Analizy przypadku w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO,
  • Dostępność biomasy w Polsce,
  • Ocena zrównoważenia technologii przetwarzania energii z biomasy.
  • Emisje szkodliwych gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw.
  • Bariery utrudniające wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO.
Ponadto przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN) przedstawił możliwości aplikowania projektów w zakresie badań i innowacji w programie Horyzont 2020 (www.kpk.gov.pl). Kolejne spotkanie odbędzie się na początku września 2018r.
W dniach 10 – 11 kwietnia w Monachium odbyło się spotkanie konsorcjantów w projekcie FORBIO, w którym uczestniczył także POLBIOM. Uczestników spotkania gościł w swojej siedzibie koordynator projektu - WIP Renewable Energies. Spotkanie było okazją do zapoznania się z postępami w projekcie i zaplanowania przyszłych działań.

Trwają prace nad identyfikacją barier (technologicznych, prawnych, społecznych i innych) utrudniających szersze wykorzystanie biomasy z obszarów zdegradowanych na cele energetyczne. Analizy obejmują zlokalizowane w Niemczech, we Włoszech i na Ukrainie obszary testowe, ale dotyczą także innych potencjalnych obszarów w krajach partnerskich. Analizowane są także kwestie ekonomicznej opłacalności wybranych ścieżek wykorzystania biomasy w zależności od lokalnych uwarunkowań. W dalszej części trwania projektu wyniki będą upowszechniane żeby promować wykorzystywanie terenów zdegradowanych do produkcji biomasy na cele energetyczne i przezwyciężać wykryte bariery oraz wskazywać właścicielom gruntów potencjalne korzyści z takiego sposobu zagospodarowania.

Zaplanowano, że kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu i połączone będzie z wizytą studyjną na jednym z obszarów testowych projektu we wschodnich Niemczech oraz szkoleniem dla potencjalnych beneficjentów.

W dniach 12-14 października w Carbonii na Sardynii odbyło się spotkanie konsorcjum realizującego projekt FORBIO, w którym z ramienia POLBIOM uczestniczyła Anna Grzybek i Magdalena Rogulska. W dniu 12-10-2016 r. spotkanie partnerów było poświęcone omówieniu postępów w realizacji projektu, koordynatorzy poszczególnych pakietów zadaniowych omówili zaawansowanie prac oraz przedstawili dalsze działania.

Dwudniowe seminarium (13-14 października) dla lokalnych samorządowców oraz producentów biomasy połączone było z wyjazdem studyjnym na tereny realizacji włoskiego studium przypadku (rys.1) , w tym na plantacje trzciny olbrzymiej Arundo donax (rys.2).

Rys.1 Mapka przedstawiająca teren realizacji projektu FORBIO we Włoszech (źródło:  Del.2.1 www.forbio-project.eu)

Trzcina olbrzymia pochodzi z Azji Wschodniej i Południowej. Jest szeroko naturalizowana w regionach subtropikalnych,  stała się również naturalizowana i inwazyjna w wielu innych regionach, w tym w basenie Morza Śródziemnego. Dotychczasowe wyniki dotyczące plonów i wymagań agrotechnicznych wskazują na przydatność tej rośliny do produkcji etanolu z lignocelulozy.

Rys.2 Uczestnicy spotkania FORBIO na polu doświadczalnym Arundo donax.

Grant FORBIO

Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie

 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020 badania i innowacje zgodnie z Umową nr 691846.

 

Tło i wyzwania

Istnieje wiele barier utrudniających wprowadzenie na rynek wyprodukowanej i zrównoważonej bioenergii. Dotyczy to ograniczonej koordynacji polityk w dziedzinach bezpośrednio istotnych dla sektora bioenergii, np. rolnictwa, energetyki i środowiska. W krajach docelowych projektu, FORBIO będzie sprzyjać większej spójności polityki w tych dziedzinach poprzez organizowanie konsultacji i ułatwianie wymiany informacji oraz najlepszych praktyk pomiędzy zainteresowanymi stronami ze szczególnym uwzględnieniem decydentów. Ponadto, dzięki skoncentrowaniu się na gruntach słabo wykorzystywanych, tudzież dogłębnej ocenie zagadnień zrównoważonego rozwoju (ekologicznych, społecznych i ekonomicznych), projekt będzie ograniczyć ryzyko konkurencji pomiędzy energią odnawialną, celami rozwoju bioenergii i celami rozwoju rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Przyczyni się to do złagodzenia zmian klimatu i wzmocni inne cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego (ekologiczne, społeczne i ekonomiczne).

 

Cele projektu

Cel 1

Identyfikacja szans społecznych, ekonomicznych i środowiskowych związanych z zarządzaniem oraz określenie wyzwań dla zaawansowanego wdrażania bioenergii poprzez serię konsultacji wielostronnych.

 

Cel 2

Ocena potencjału agronomicznego i techniczno-ekonomicznego dla wybranych zaawansowanych łańcuchów wartości bioenergii w studiach przypadków krajów docelowych.

 

Cel 3

Ocena środowiskowej, społecznej i ekonomicznej zrównoważoności wybranych zaawansowanych łańcuchów wartości bioenergii w krajach docelowych.

 

Cel 4

Analiza barier ekonomicznych i pozaekonomicznych do wprowadzenia na rynek wybranych zrównoważonych technologii bioenergetycznych. Opracowanie strategii w celu usunięcia wspomnianych barier, w tym określenie ról i obowiązków zainteresowanych stron.

 

Cel 5

Zachęcanie europejskich rolników do produkcji nieżywnościowych nośników bioenergii oraz budowanie potencjału podmiotów gospodarczych i innych zainteresowanych stron do ustanowienia zrównoważonych łańcuchów dostaw bioenergii

 

Istota projektu

Zrównoważona produkcja bioenergii oraz jej zużycie w UE powinny być w dalszym ciągu rozwijane by wspomóc państwa członkowskie w osiągnięciu celów 20-20-20 oraz by sprzyjać rozwój obszarów rolnych zapisanymi w Europejskim Partnerstwie Innowacyjności „Produkcja Rolna i Zrównoważoność” (ang. akronim EIP AGRI). Projekt FORBIO zademonstruje rentowność użycia ziemi w państwach członkowskich dla wytwarzania surowców do produkcji bioenergii bez konkurencji dla produkcji żywności lub paszy oraz bez wykorzystywania gruntów obecnie użytkowanych do celów rekreacyjnych lub ochrony środowiska. Możliwość wykorzystania ziemi do różnych celów jest jednym z aspektów branym pod uwagę dla oceny zrównoważoności produkcji bioenergii. Wynik oceny zależy od wielu przekrojowych czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, które mają wpływ na zrównoważoność produkcji bioenergii. Projekt FORBIO rozwinie metodologię oceny potencjału produkcji bioenergii z surowców wyprodukowanych na dostępnych gruntach niewykorzystywanych rolniczo (zanieczyszczonych, opuszczonych, ugorach, itp.) na poziomie krajowym i lokalnym. W tym kontekście zostanie opracowanych wiele studiów wykonalności w wybranych lokalizacjach studiów przypadku, w trzech państwach (Włoszech, Niemczech i Ukrainie). Będzie to miało na celu ustalenie podstaw dla budowy lokalnych łańcuchów produkcji bioenergii, które spełnią najwyższe standardy zrównoważoności oraz polepszą efektywność i zrównoważoność już istniejących łańcuchów w miejscach studiów przypadków poprzez opracowanie map drogowych dla rozwoju bioenergii.

 

Partnerzy projektu

Nr

Nazwa partnera uczestnika projektu

Typ

organizacji

Kraj

1

Geonardo Environmental Technologies Ltd. (GEO) - coordinator

MŚP

Węgry

2

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)

Organizacja międzynarodowa

Włochy

3

WOP – Renewable Energies

Wirtschaft & Infrastructur GmbH & Co Plangus KG (WIP)

MŚP

Niemcy

4

Consiglio per la Ricerca in Agricola e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Publiczna organizacja badawcza

Włochy

5

Biochemtex AGRO (BCXA)

Duża firma

Włochy

6

Blacksmith initiative (BI)

Organizacja międzynarodowa

Wlk. Brytania

7

Scientific Engineering Centre “Biomass” Ltd. (SECBio)

MŚP

Ukraina

8

Center for Promotion of Clean and Efficient Energy (ENERO)

MŚP

Rumunia

9

Forschungsinstitut fur Bergbaufolgellandschaften e.V (FIB)

Organizacja badawcza

Niemcy

10

Polish Biomass Association (POLBIOM)

NGO

Polska

11

European Landowners’ Organization (ELO)

NGO

Belgia

12

University of Limerick (UL)

Organizacja badawcza

Irlandia

Partnerzy stowarzyszeni (Wspierający FORBIO)

TecMinho – the University-Entreprise Association (PT)

BGBIOM – National Biomass Association (BG)

eseia – European Sustainable Energy Innovation Alliance (AT)

UABio – Bioenergy Association of Ukraine (UA)

Municipality of Portoscuso (IT)

www.forbio-project.eu

 Copyright Polbiom