Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

P o l s k i e T o w a r z y s t w o B i o m a s y
POLBIOM
P o l i s h  B i o m a s s  A s s o c i a t ion
ITP, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, lok. 136
tel: +48 579 528 327
e-mail: biuro@polbiom.pl
NIP:5213053000
KRS: 0000238381
Regon:014962745
PIC 986332085

53203000451110000003936090 BGŻ BNPPARIBAS

 Copyright Polbiom