Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


Zgodnie ze statutem (§ 7) celem Towarzystwa jest:
 • inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemysłowe, w szczególności energetyczne;
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych oraz innych działań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe;
 • wdrażanie i upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§8) poprzez:
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów;
 • inicjowanie i pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi obszarem działania Towarzystwa;
 • działalność szkoleniową i popularyzatorską;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowywanie i prowadzenie produkcji prototypowej
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
 • inne formy działania zgodne ze statutem.
 Copyright Polbiom